Menu
EUR
 • U bent van harte welkom in onze showroom
 • Stel uw vragen aan onze technische ondersteuning
 • Op voorraad = op voorraad
 • Korting voor zakelijke afnemers: groothandel incl. staffelkortingen

Algemene voorwaarden

INHOUDSOPGAVE:

 

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 17 – Installatidienst

Artikel 18 – Groothandel B2B

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt het volgende verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de vastgestelde termijn waarin de consument het recht heeft de overeenkomst te herroepen;
 2. Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand betreffende een reeks producten en/of diensten, waarbij de leverings- en/of afnameverplichting periodiek is;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel - waaronder ook begrepen email - dat de consument of de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op zodanige wijze op te slaan dat deze informatie toegankelijk is voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie bestemd is en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het Europees modelformulier voor herroeping dat de ondernemer beschikbaar stelt en dat een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon, Macon Trading Group B.V., die op afstand producten en/of diensten aan consumenten aanbiedt onder de handelsnaam 'HeWa Solutions';
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte bijeenkomen;
 11. Algemene Voorwaarden: de huidige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Handelsnaam: HeWa Solutions

KvK naam: Macon Trading Group B.V.

Bezoekadres: Kryptonstraat 23, 7463 PB Rijssen

Telefoonnummer: +31 (0)85 060 8876 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag)

E-mailadres: [email protected]

KvK nummer: 88308162

BTW nummer: NL864573819B01

 

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

de beroepsvereniging of -organisatie waarbij de ondernemer is aangesloten;

de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;

een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn, en instructies over waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van HeWa Solutions en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen HeWa Solutions en de consument of zakelijke klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt aangegeven dat de algemene voorwaarden bij HeWa Solutions kunnen worden ingezien en dat zij op verzoek van de klant kosteloos worden toegezonden.
 3. Wanneer de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld, op zodanige wijze dat deze door de klant eenvoudig kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt aangegeven waar de algemene voorwaarden elektronisch te vinden zijn en dat zij op verzoek van de klant elektronisch of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.
 4. Als er naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden altijd beroepen op de meest gunstige bepaling.
 5. Als een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overeenkomst en de rest van de voorwaarden van kracht, en zal de betreffende bepaling direct en in onderling overleg vervangen worden door een bepaling die het oorspronkelijke zo dicht mogelijk benadert.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld in de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden 'in de geest' van deze voorwaarden.

 

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden wordt aangeboden, wordt dit duidelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod is vrijblijvend. HeWa solutions/Macon Trading Group B.V. behoudt zich het recht voor om het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als HeWa solutions/Macon Trading Group B.V. gebruik maakt van afbeeldingen, dan zijn deze een getrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Duidelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden HeWa solutions/Macon Trading Group B.V. niet.
 • Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • Afbeeldingen van producten zijn een getrouwe weergave van de aangeboden producten. HeWa solutions/Macon Trading Group B.V. kan echter niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen tenzij het een zakelijk klant betreft;
 • eventuele verzendkosten;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke acties hiervoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de methode van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor acceptatie van het aanbod, of de periode waarin HeWa solutions/Macon Trading Group B.V. de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de technologie voor communicatie op afstand worden berekend op basis van iets anders dan het standaard basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja, hoe deze door de consument kan worden geraadpleegd;
 • hoe de consument, voordat de overeenkomst wordt afgesloten, de gegevens die hij in het kader van de overeenkomst heeft verstrekt, kan controleren en indien gewenst corrigeren;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan HeWa solutions/Macon Trading Group B.V. zich heeft verbonden en hoe de consument deze gedragscodes elektronisch kan raadplegen;
 • de minimale duur van de overeenkomst bij een duurovereenkomst.
 • Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

 

 1. De overeenkomst komt, rekening houdend met het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de klant (zowel consument als groothandel) het aanbod accepteert en voldoet aan de bijbehorende voorwaarden.

 

 1. Indien de klant het aanbod elektronisch heeft geaccepteerd, bevestigt onze onderneming onmiddellijk via elektronische weg de ontvangst van de acceptatie van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze acceptatie niet door onze onderneming is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

 

 1. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, neemt onze onderneming passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Als de klant elektronisch kan betalen, zal onze onderneming passende veiligheidsmaatregelen nemen.

 

 1. Binnen de wettelijke kaders kan onze onderneming zich op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoorde aangaan van de overeenkomst op afstand. Als onze onderneming op basis van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, heeft zij het recht om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

 1. Bij de levering van het product of de dienst aan de klant stuurt onze onderneming de volgende informatie mee, schriftelijk of op zo'n manier dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
 • het bezoekadres van de vestiging van onze onderneming waar de klant terecht kan met klachten;
 • de voorwaarden waaronder en de manier waarop de klant gebruik kan maken van het herroepingsrecht, of een duidelijke melding als het herroepingsrecht uitgesloten is;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij onze onderneming deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • de vereisten voor het opzeggen van de overeenkomst als de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur.

 

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.

 

 1. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

 

Bij levering van producten:

 

 1. Bij de aankoop van producten heeft de klant (zowel consument als groothandel) de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan onze onderneming bekendgemaakte vertegenwoordiger.

 

 1. Gedurende de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product mag niet worden geopend of gebruikt en dient in de geleverde staat (ook verpakking) te worden geretourneerd. Bij warmtepompen die gesealed worden geleverd d.m.v. banden, dienen deze banden intact te zijn bij retournering. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan onze onderneming retourneren, conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

 1. Als de klant gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan onze onderneming. Het kenbaar maken dient de klant te doen middels het modelformulier of via een ander communicatiemiddel, zoals per e-mail. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient hij het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 

 1. Als de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan onze onderneming heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Bij levering van diensten:

 

 1. Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de klant zich richten naar de door onze onderneming bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 7 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

 1. Als de klant (zowel consument als groothandel) gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Als de klant een bedrag betaald heeft, zal onze onderneming dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 31 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product al terugontvangen is door onze onderneming. De terugbetaling zal gebeuren via dezelfde betaalmethode die door de klant is gebruikt, tenzij de klant nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de klant zelf, is de klant aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. Bij het retourneren van het product in een “niet” geleverde staat, zowel het product als de verpakking, is de klant aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 5. Producten die speciaal voor uw besteld zijn (producten die niet standaard binnen ons assortiment vallen), kunnen mogelijk niet geretourneerd worden of er wordt een percentage in mindering gebracht.
 6. HeWa Solutions voert bij retournering een uitvoerige inspectie uit over de staat van het product/verpakking.
 7. Producten die geopend, beschadigd zijn, waarvan de zegel is verbroken of die gebruikt zijn, kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 

 1. Onze onderneming kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt alleen als onze onderneming dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten:
 • die door onze onderneming zijn gemaakt volgens specificaties van de klant;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die vanwege hun aard niet kunnen worden teruggestuurd;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop onze onderneming geen invloed heeft;
 • voor losse kranten en tijdschriften;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken;
 • voor producten die speciaal voor uw besteld zijn (producten die niet standaard binnen ons assortiment vallen), kunnen mogelijk niet geretourneerd worden of er wordt een percentage in mindering gebracht;
 • voor hygiënische producten waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.

 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten:

 • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de klant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 • betreffende weddenschappen en loterijen.

ARTIKEL 9 – DE PRIJS

 1. Gedurende de geldigheidsduur die in het aanbod wordt vermeld, worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behalve bij prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Afwijkend van het vorige lid, kan onze onderneming producten of diensten aanbieden waarvan de prijzen onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar onze onderneming geen invloed op heeft, tegen variabele prijzen. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien ze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als onze onderneming dit heeft bedongen en:
 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

 1. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk –

en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is onze onderneming niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

ARTIKEL 10 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. Onze onderneming garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst gelden. Indien overeengekomen, garandeert onze onderneming ook dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door onze onderneming, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover onze onderneming kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan onze onderneming te worden gemeld. De producten moeten in de originele verpakking en in nieuwstaat worden teruggestuurd.
 4. De verstrekte garantie is een carry-in garantie. In de meeste garantiegevallen is de klant zelf verantwoordelijk voor de retournering van het product en de bijkomende kosten daarvan. Hierna laat onze onderneming (meestal kosteloos) de reparaties uitvoeren.
 5. De garantietermijn van onze onderneming komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Onze onderneming is echter nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen over het gebruik of de toepassing van de producten.
 6. De garantie geldt niet indien:
 • De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De installatie van het desbetreffende product niet deugdelijk is uitgevoerd of niet door een gecertificeerde installateur is uitgevoerd. In de meeste gevallen volgt hier een uitgebreid onderzoek naar;
 • Als blijkt dat de installatie de oorzaak is, is de uitvoerende installateur verantwoordelijk voor de uitvoering van de garantiebepalingen;
 • De geleverde producten zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van onze onderneming en/of op de verpakking zijn behandeld;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen met betrekking tot de aard of de kwaliteit van de gebruikte materialen.

ARTIKEL 11 – LEVERING EN UITVOERING

 1. Onze onderneming zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen voor het verlenen van diensten.
 2. Als leveringsadres geldt het adres dat de klant aan onze onderneming heeft doorgegeven.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal onze onderneming geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Als de bezorging vertraging oploopt, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant heeft geen recht op schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventueel genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding volgens lid 3 van dit artikel zal onze onderneming het door de klant betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Mocht de levering van een besteld product onmogelijk blijken te zijn, dan zal onze onderneming zich inzetten om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van onze onderneming.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij onze onderneming tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de onderneming bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. Retourneren kan alleen als het product ongeopend en NIET is gebruikt.

 

 

ARTIKEL 12 – DUURTRANSACTIES: DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING

Opzegging

 1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die tot doel heeft producten (inclusief elektriciteit) of diensten regelmatig te leveren, te allen tijde opzeggen met inachtneming van de afgesproken opzeggingsregels en een opzegtermijn van maximaal één maand.
 2. De klant kan een overeenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan en die tot doel heeft producten (inclusief elektriciteit) of diensten regelmatig te leveren, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde termijn opzeggen met inachtneming van de afgesproken opzeggingsregels en een opzegtermijn van maximaal één maand.
 3. De klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen zonder beperkt te zijn tot opzegging op een bepaald tijdstip of gedurende een bepaalde periode;
 • opzeggen op dezelfde manier als waarop ze door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als die onze onderneming voor zichzelf heeft vastgesteld.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan en die tot doel heeft producten (inclusief elektriciteit) of diensten regelmatig te leveren, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan en die tot doel heeft dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften regelmatig te leveren, stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde periode van maximaal drie maanden, mits de klant deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand.
 3. Een overeenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan en die tot doel heeft producten of diensten regelmatig te leveren, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd als de klant te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand en een opzegtermijn van maximaal drie maanden in geval de overeenkomst het regelmatig, maar minder dan eenmaal per maand, leveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften inhoudt.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur voor het geregeld leveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de klant na een jaar de overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van maximaal een maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de afgesproken duur verzetten.

 

 

 

ARTIKEL 13 – BETALING

 1. Tenzij anders overeengekomen, moeten de door de klant verschuldigde bedragen worden betaald binnen 7 werkdagen na het begin van de bedenktermijn zoals bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst voor het verlenen van een dienst, begint deze termijn nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De klant is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan ons bedrijf te melden.
 3. In geval van wanbetaling door de klant heeft ons bedrijf, met inachtneming van wettelijke beperkingen, het recht om de aan de klant vooraf bekendgemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 14 – REGELING VOOR KLACHTEN

 1. Ons bedrijf heeft een voldoende bekendgemaakte procedure voor het afhandelen van klachten en behandelt de klacht in overeenstemming met deze procedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij ons bedrijf, nadat de klant de gebreken heeft ontdekt.
 3. Klachten die bij ons bedrijf zijn ingediend, worden binnen een termijn van 30 dagen vanaf de ontvangstdatum beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vereist, reageert ons bedrijf binnen 30 dagen met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de klant een uitgebreider antwoord kan verwachten.
 4. Als een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat er een geschil dat onderhevig is aan de geschillenregeling.
 5. Bij klachten moet een klant zich eerst tot ons bedrijf wenden. Het is ook mogelijk om klachten te melden via het Europese ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van ons bedrijf niet op, tenzij ons bedrijf schriftelijk anders aangeeft.
 7. Als een klacht door ons bedrijf gegrond wordt bevonden, zal ons bedrijf naar eigen keuze de geleverde producten kosteloos vervangen.

 

ARTIKEL 15 – GESCHILLEN

 1. Op overeenkomsten tussen ons bedrijf en de klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook als de klant in het buitenland woont.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

ARTIKEL 16 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Extra bepalingen of bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden mogen niet nadelig zijn voor de klant en moeten schriftelijk worden vastgelegd. Ze moeten ook op een manier worden geformuleerd die de klant in staat stelt om ze op te slaan op een duurzaam medium voor gemakkelijke toegang.

 

 

ARTIKEL 17 – INSTALLATIEDIENST

 

 1. De ondernemer biedt een installatiedienst aan voor de producten die hij verkoopt. Deze dienst wordt apart in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De ondernemer garandeert dat de installatiedienst wordt uitgevoerd door gekwalificeerd personeel en in overeenstemming met de geldende normen en voorschriften.
 3. De consument is verantwoordelijk voor het verstrekken van alle noodzakelijke informatie voor de correcte en veilige installatie van het product. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de locatie, toegang, en alle relevante technische specificaties van de installatieplaats.
 4. De ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade of defecten als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de consument.
 5. Indien tijdens de installatie onvoorziene omstandigheden of problemen ontstaan die niet zijn opgenomen in de oorspronkelijke offerte, zal de ondernemer de consument zo snel mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Eventuele extra kosten worden alleen gemaakt na goedkeuring door de consument.
 6. De ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel die ontstaan is na de installatie als gevolg van onjuist gebruik of nalatigheid van de consument.
 7. De ondernemer behoudt zich het recht voor om de installatie te weigeren of te stoppen indien de veiligheid van het personeel in het geding is, of als de installatie naar het oordeel van de ondernemer een risico zou vormen voor de veiligheid van de consument of derden.
 8. Klachten over de installatiedienst moeten worden ingediend volgens de procedure beschreven in Artikel 14.
 9. Indien de installatiedienst door de consument wordt geannuleerd binnen 48 uur voor de geplande installatie, kan de ondernemer annuleringskosten in rekening brengen.
 10. De consument is verplicht om ervoor te zorgen dat de installatieplaats tijdig en adequaat voorbereid is, in overeenstemming met de instructies van de ondernemer. Eventuele vertragingen of extra kosten als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting kunnen aan de consument worden doorberekend.
 11. Indien door externe factoren de installatiedienst tijdelijk of permanent niet kan worden uitgevoerd (bijvoorbeeld door weersomstandigheden, overheidsmaatregelen of andere overmachtssituaties), is de ondernemer niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen of het niet kunnen uitvoeren van de installatiedienst.
 12. De ondernemer is alleen verantwoordelijk voor schade die rechtstreeks en aantoonbaar is veroorzaakt door een fout van de ondernemer of zijn personeel, en alleen tot het bedrag dat door zijn bedrijfsverzekering wordt gedekt.
 13. Bij installatie van producten die een structurele wijziging van een eigendom vereisen, zoals een woning of bedrijfspand, is het de verantwoordelijkheid van de consument om de nodige toestemmingen of vergunningen te verkrijgen.
 14. Na voltooiing van de installatie is het de verantwoordelijkheid van de consument om het geïnstalleerde product te onderhouden in overeenstemming met de door de ondernemer verstrekte instructies. Het niet volgen van deze instructies kan leiden tot het verlies van eventuele garantieclaims.
 15. De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, zoals winstderving, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.
 16. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van materialen of instructies die door de consument of derden zijn verstrekt.
 17. Alle materialen die tijdens de installatie worden gebruikt, blijven eigendom van de ondernemer tot de volledige betaling van de installatiedienst door de consument.

Artikel 18: Groothandel B2B

18.1 HeWa Solutions (handelsnaam van Macon Trading Group), hierna "Groothandel" genoemd, is actief in de verwarmingsbranche en streeft ernaar om producten en diensten van hoge kwaliteit te leveren. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de Groothandel te werk gaat, kunnen er zich situaties voordoen waarin de Groothandel aansprakelijk kan worden gesteld. Om juridisch volledig gedekt te zijn, worden in dit artikel bepalingen opgenomen die de aansprakelijkheid van de Groothandel beperken, binnen de wettelijke grenzen.

18.2 Productaansprakelijkheid: De Groothandel is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade, inclusief winstderving, verlies van gegevens, reputatieschade of andere immateriële schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de geleverde producten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de Groothandel.

18.3 Dienstenaansprakelijkheid: De Groothandel is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade, inclusief winstderving, verlies van gegevens, reputatieschade of andere immateriële schade die voortvloeit uit of verband houdt met de diensten die de Groothandel aanbiedt, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de Groothandel.

18.4 Beperking van aansprakelijkheid: De aansprakelijkheid van de Groothandel is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van de Groothandel wordt gedekt. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de Groothandel beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende transactie.

18.5 Overmacht: Indien de Groothandel door overmacht, zoals oorlog, natuurrampen, stakingen, overheidsmaatregelen, technische storingen of andere onvoorziene omstandigheden buiten de controle van de Groothandel, verhinderd is om haar verplichtingen na te komen, is de Groothandel niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het niet nakomen van haar verplichtingen.

18.6 Verplichtingen van de Klant: De Klant is verantwoordelijk voor het juiste gebruik, de correcte installatie en het onderhoud van de geleverde producten. De Klant dient alle veiligheidsinstructies en -richtlijnen zorgvuldig op te volgen. De Groothandel is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze verplichtingen door de Klant.

18.7 Vrijwaring: De Klant vrijwaart de Groothandel van alle aansprakelijkheid en schadeclaims die voortvloeien uit het gebruik van de geleverde producten of de diensten van de Groothandel.

18.8 Geschillen: In het geval van geschillen tussen de Groothandel en de Klant, zullen beide partijen streven naar een minnelijke schikking. Indien dit niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Groothandel is gevestigd.

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden verklaart de Klant zich bewust te zijn van de beperkingen van aansprakelijkheid zoals beschreven in deze algemene voorwaarden en accepteert hij de verantwoordelijkheden en verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van de producten en diensten.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 15 juni 2023

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

Totaal incl. btw
€0,00
Bestel nog voor €150,00 en de verzending is gratis
0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
Cookies beheren Manage cookies